Novi rizik na svakom novom koraku…

Šta je RIZIK?

Ekonomski Rizik predstavlja buduću poslovnu i finansijsku neizvesnost ili mogućnost odstupanja od očekivanog pozitivnog ishoda.

Rizik predstavlja svaku neizvesnu situaciju u poslovanju privrednog društva, odnosno verovatnoću nastanka potencijalnog gubitka koji može proisteći iz delovanja neizvesnih dogadjaja. U zavisnosti od sklonosti ka izlaganju riziku, preduzeće se može pozicionirati negde izmedju dve ekstremne tačke: na jednoj strani je totalna averzija prema riziku a na drugoj strani je apsolutno prihvatanje rizika. Nivo prihvatljivog rizika mora biti jednak sposobnosti preduzeća da apsorbuje eventualne gubitke a da ne ugrozi dalje poslovanje i uz to ostvari prihvatljivu stopu prinosa.

Upravljanje finansijskim rizicima zahteva upotrebu složenih finansijskih instrumenata od kojih su neki u uporebi kod nas (forward, pokriveni forward, fx depoziti, trgovanje HoV, Swap… ) dok će neki instumenti, daljim razvojem i otvaranjem finansijskog tržišta biti u upotrebi (CC Swap, IRS, FRA-s, opcije, futures).

Rizik likvidnosti: je vodeći finansijski rizik, koji predstavlja promene u finansijskoj poziciji kompanije pri kojima likvidna aktiva nije dovoljna za izmirivanje obaveza. Uzroci su najčešće drugi finansijski rizici koji dovode do poremećaja u novčanim tokovima. Nemogućnost naplate plasirane robe ili usluga, visok nivo investicija ili naglo širenje poslovanja, promene na tržištu koje mogu umanjiti mogućnos likvidacije odredjene aktive i ročna i valutna neusaglašenost aktive i pasive u bilansima samo su neki od poremećaja koji mogu dovesti do nelikvidnosti.

Devizni rizik: predstavlja rizik promene devizog kursa, a javlja se u kompanijama koje imaju valutnu neuskladjenost aktive i pasive u uslovima fluktuirajućeg deviznog kursa a najviše je izražen u spoljnotrgovinskom poslovanju. I uvoznici i izvoznici su izloženi neizvesnosti u pogledu kretanja deviznog kursa u budućnosti pa im zaštita (hedžing) može doneti konkretne prednosti: jasna kalkulacija novčanih tokova, mogućnost formiranja tačne cene, stabilnost u poslovanju i mogućnost da se kompanija fokusira na primarni posao. Najbolja zaštita je prirodni hedžing (uskladjenost valutne strukture priliva i odliva), ako to nije moguće postoje finansijski instrumenti (forvardi, svopovi, opcije) koji mogu da se koriste u svrhu zaštite od deviznog rizika.

Kamatni rizik: predstavlja mogućnost nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat kompanije usled promene kamatnih stopa. Može dovesti do pada prihoda preduzeća usled smanjenja kamatnih stopa ili do porasta troškova zaduživanja usled rasta kamatnih stopa na tržištu. Kamatne stope su deo šireg sistema ekonomskog vrednovanja, koji obuhvata vrednovanje finansijsih sredstava, deviznih sredstava, robe i rada. Najznačajniji faktor kamatnog rizika je ročna trasformacija koja predstavlja korišćenje sredstava sa kratkim rokom dospeća za plasmane ili investicije sa dužim rokom dospeća ili povrata.

Leave a Reply