Privredni Rizničar – Profesija Puna Izazova

Uloga rizničara kao finansijskog menadžera je zaštita vrednosti kompanije od finansijskih rizika koji proističu iz poslovnih aktivnosti. Izvori rizika mogu biti različiti, tako da rizničar mora biti osoba koja raspolaže umećem razumevanja širokog sprektra poslovnih aktivnosti.

Razvojem finansijskih instrumenata i globalizacijom finansijskih tržišta i kompanija, upravljanje sredstvima i rizicima je postalo sve kompleksnije, izazovnije i zahtevnije, a samim tim i profesija rizničara dobija svoj oblik.

Rizničar je zanimanje koje pored visokog nivoa stručnosti i profesionalizma iz oblasti upravljanja sredstvima i finansijskim rizicima zahteva i odredjena praktična znanja iz srodnih oblasti kao što su ekonomija, bankarstvo, računovodstvo, osiguranje, zakoni i porezi. Uska saradnja sa kolegama kao i sa stručnjacima van kompanije podrazumeva veoma razvijene socijalne i komunikacione veštine.

Priroda posla i delegirana odgovornost postavljaju i definišu riznicu i rizničare kao jednu od par najvažnijih funkcija i strateških uloga u kompaniji, veoma blisku menadžmentu kroz operativnu, savetodavnu ili upravljačku ulogu. Najčešće, a pogotovo u malim i srednjim preduzećima još nije jasno definisana uloga rizničara, potrebno je edukovati i osposobiti zaposlene kako bi u odredjenim segmentima u zavisnosti od potreba, mogli da sačuvaju vrednost svog preduzeća.

Profesionalni razvoj rizničara u Srbiji još je neutabana staza, koja kroz obrazovanje, edukaciju i praksu dobija svoj oblik.

Leave a Reply