“Hedžing” i Sekundarno Tržište Hartija Od Vrednosti

Udruženje SUPRi ima za cilj rad na razvoju sekundarnog tržišta hartija od vrednosti, posebno na razvoju sekundarnog tržišta dugoročnih državnih hartija od vrednosti.

Iako zakon dozvoljava korporativnim klijentima da kupuju i prodaju hartije od vrednosti na sekundarnom tržištu (OTC) takva praksa još uvek nije zaživela na našem finansijskom tržištu.

Delimično razlog tome je nedostatak kritične mase znanja potrebnog da se formira sekundarno tržište, a delimično razlog tome jeste i konzervativnost kao i opšte neproverenje u funkcionisanje finansijskog sistema.

Razvoj likvidnog sekundarnog tržišta hartija od vrednosti bi doprinelo lakšem i boljem upravljanju sredstvima preduzeća. Posotojanje sekundarnog tržišta hartija od vrednosti omogućava i razvoj većih organizacionih poslovnih sistema koji bi, ukoliko bi postojale realne i utržljive cene hartija, mogle između sebe da funkcionišu na principima transfernih cena (Fund transfer pricing) što bi sa jedne strane jačalo konkurentnost preduzeća a sa druge strane pravedniju raspodelu resursa u okviru tog preduzeća. Razvoj sekundarnog tržišta hartija od vrednosti ima za posledicu jačanje poverenja u ekonomski sistem u celini, a samim tim i na blagostanje društva.

Leave a Reply